Bergdahls Bygg AB:s kvalitetspolicy:

  • Samtliga våra åtaganden, oberoende storlek, utförs på ett fackmannamässigt och noggrant sätt.
  • Krav och målsättning ska uppfyllas av såväl beställare som samhälle.
  • Material och underlag som finns inför åtagandet är väl genomarbetat tillsammans med beställaren för att undvika missförstånd.
  • Samtliga medarbetare på Bergdahls Bygg AB tar ansvar inom sitt ansvarsområde.
  • Upprättat kvalitetssystem ska följas och uppdateras vid behov.
  • Bergdahls Bygg AB:s målsättning ska vara att skapa förtroende hos kunden samt att motsvara högt ställda förväntningar på kvalitet och felfritt material.
  • Kundens krav är vårt mål vilket uppnås genom högt kunnande hos våra medarbetare och med hjälp av fortlöpande utbildningar.
  • Vår övergripande målsättning är engagerade och ansvarstagande medarbetare som ska ge nöjda och återkommande kunder.

Uppföljning av uppnått resultat:

Gemensamt inom företaget går vi årligen igenom för att säkerställa att kvalitetsplanen följs samt för att se om den kan förbättras.

Bergdahls Bygg AB:s reklamationspolicy:

Företagande handlar om relationsbyggande där en stark relation är avgörande för framgång som företagare. Nöjda kunder är inte något man får, det måste förtjänas. Vi tycker att det är viktigt att lyssna in all kritik och tolka situationen utifrån kundens synvinkel. 

Med tanke på att våra uppdragsgivare till största delen består av rekommendationskunder är vi ytterst nogsamma med att bemöta kundernas önskemål så långt det är möjligt. Vidare är vi medlemmar i Sveriges Byggindustrier vilka utgör ett viktigt nätverk för att hjälpa oss att upprätthålla bra rutiner samt för att hålla oss uppdaterade inom vårt verksamhetsområde, ett exempel på detta är deras införande av den s.k. uppförandekoden (code of conduct) som syftar till att vi som medlemsföretag  ”ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företaget som i förhållande till kunder och leverantörer.”

Skulle kunden, trots vårt preventiva arbetssätt, bli missnöjd & uttrycka klagomål på vårt genomförda arbete så är vårt motto att ”kunden alltid har rätt”. Vid dessa situationer går vi tillsammans med kund & berörd medarbetare igenom vad vi som uppdragstagare bör göra för att tillgodose kunden. Som stöd använder vi oss av vår upprättade reklamationsblankett för att angripa den uppkomna situationen på ett kvalitativt och systematiskt sätt. Vår uppfattning är att så länge vi för en nära dialog med kunden & tar vårt uppdrag seriöst brukar vi reda ut dessa situationer på ett, för alla parter, tillfredsställande sätt.